Podpora projektů z EU

Operační program Životní prostředí pro období 2007 - 2013

Operační program Životní prostředí rozpracovává prioritní osu Národního rozvojového plánu "Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí" pro období 2007 - 2013 a prioritní osu "Životní prostředí a dostupnost dopravy" Národního strategického referenčního rámce ČR 2007 - 2013 (NSRR).

Obecné informace

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj. Dále je Operační program Životní prostředí zaměřen na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí a požadavků vyplývajících z dalších mezinárodních závazků.

Ochrana a kvalita životního prostředí jsou také zásadními tématy v rámci realizace politiky soudržnosti EU v programovém období 2007 - 2013. Zvyšování přitažlivosti členských zemí, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně nabízených služeb a zachováním či navýšením jejich potenciálu v oblasti životního prostředí je jedním z nejdůležitějších prvků Strategických obecných zásad Společenství na období 2007 - 2013.

Operační program Životní prostředí vytváří rámec pro přípravu projektů, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence.

 

Finanční zdroje a spolufinancování

Operační program Životní prostředí (dále též OP ŽP) předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z prostředků Fondu soudržnosti (CF). Sdružené projekty celostátního významu budou realizovány s finanční podporou Fondu soudržnosti. Pro předpokládané objemy prostředků EU bude nutné zajistit dostatečné národní veřejné spolufinancování (SFŽP, státní rozpočet, prostředky obcí, měst a krajů).

Usnesením vlády č. 1500 ze dne 16. listopadu 2005 ke "Strategii hospodářského růstu ČR" byly přiznány finanční náklady na investice do životního prostředí pro programovací období 2007 - 2013 v celkové výši 413,7 mld. Kč. Předpokládané financování z evropských fondů celkem činí 5 176,500 mil. EUR.

Finanční prostředky pro spolufinancování projektů ze strany ČR budou zajištěny primárně z veřejných rozpočtů příjemců pomoci (obce, města), dále pak ze státního rozpočtu republiky a ze zdrojů SFŽP ČR, přičemž primárním zdrojem spolufinancování ze strany státu budou prostředky státního rozpočtu (kapitola MŽP) účelově určené ve střednědobém rozpočtovém výhledu a v ročních rozpočtech na spolufinancování programu OPŽP v jednotlivých letech. Uvedené prostředky státního rozpočtu (viz následující tabulka) budou rozpočtovány do příjmů SFŽP ČR a společně se spolufinancováním ze zdrojů SFŽP převáděny příjemcům.

Usnesením vlády ČR č. 494 ze dne 10. května 2006 je pro OP ŽP z celkové částky podpory EU z cíle Konvergence (25 882,3 mil. EUR) alokováno 20 % (5 176,5 mil. EUR). Z toho pro OP ŽP připadá z Fondu soudržnosti (FS) 4 409,25 mil EUR a ze strukturálního fondu ERDF 767,25 mil. EUR. Při výše uvedeném rozdělení je beze zbytku rozdělena jak částka z FS, tak z ERDF (viz níže uvedená tabulka - Návrh rozdělení finanční alokace pro priority OP ŽP).

 

Rozdělení a zaměření programového dokumentu

Programový dokument se skládá z úvodu a 5 kapitol. Úvodní část vymezuje cíle a rámec podpory v rámci OP ŽP. Kapitola 1 obsahuje shrnutí současné situace v oblasti životního prostředí České republiky a vyúsťuje v analýzu silných a slabých stránek. Kapitola 2 vymezuje strategii pro řešení identifikovaných problémů včetně provázání OP ŽP s jinými strategickými dokumenty. V kapitole 3 jsou podrobněji charakterizovány jednotlivé priority včetně oblastí intervence (oblastí podpory) a v přehledu uvedeny indikátory. Kapitola 4 popisuje implementační opatření (řízení a kontrola, provádění plateb, monitorování a hodnocení). Kapitola 5 definuje finanční zajištění Operačního programu.

Velmi rozsáhlou kapitolou je kapitola 3, kde jsou podrobněji charakterizovány priority, jak již bylo zmíněno výše. Jedná se o následující priority:

Priorita 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Globálním cílem pro období 2007 ? 2013 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zejména naplněním směrnice 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní.

Priorita 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Globálním cílem pro období 2007-2013 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí znečišťujících ovzduší s důrazem na využití nových environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

Priorita 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Globálním cílem pro období 2007 - 2013 je udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a zejména tepla a vyšší využití odpadního tepla.

Priorita 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Globálním cílem pro období 2007 - 2013 je zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, zejména snižování produkce odpadů a zvýšování využívání odpadů a odstraňování závažných starých ekologických zátěží.

Priorita 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Globálním cílem pro období 2007 - 2013 je omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, zejména rozvoj a inovace technologií přispívající ke snižování průmyslového znečištění, rozvoj informačních systémů o znečišťování životního prostředí, prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních včetně podzemních vod.

Priorita 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

Globálním cílem pro období 2007 - 2013 je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny, zejména implementace soustavy Natura 2000, obnova a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, obnova ekologicky významných krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny a regenerace urbanizované krajiny

Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Globálním cílem pro období 2007 - 2013 je zabezpečení plošné dostupnosti kvalitního environmentálního vzdělávání a osvěty a environmentálního poradenství. Jedná se zejména o zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro realizaci programů environmentálního vzdělávání a pro environmentální poradenství proporcionálně ve všech krajích, zajištění kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro poskytování informací o životním prostředí prostřednictvím sítí environmentálních informačních center, zabezpečení kvalitní infrastruktury pro realizace programů vzdělávání o interdisciplinárních a ekonomických souvislostech problematiky životního prostředí (obnovitelné zdroje a úspory energie, inovační efekty, dopady na zaměstnanost, nákladově efektivní řešení) a zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Priorita 8 - Technická asistence

Technická asistence je pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace ostatních priorit Operačního programu Životní prostředí. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu využití finančních prostředků.

Rozdělení finanční alokace na jednotlivé priority v rámci OP ŽP znázorňuje následující tabulka.

Průběh přípravy programového dokumentu

V procesu přípravy dokumentu byla ustavena Pracovní skupina OP ŽP, ve které byli zapojeni zástupci krajů, zástupci zainteresovaných ministerstev (např. Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství), veřejnosti, nevládních organizací a dalších zúčastněných subjektů.

Na přípravě operačního programu se podílela řada odborníků. V rámci přípravy Operačního programu Životní prostředí se uskutečnilo 5 pracovních seminářů, kterých se zúčastnili zejména zpracovatelé jednotlivých částí operačního programu z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu pro životní prostředí. Tří seminářů se zúčastnili i zpracovatelé hodnocení ex-ante a SEA. Cílem seminářů bylo průběžně diskutovat a připomínkovat návrhy celkové koncepce operačního programu a jednotlivých priorit a informovat zpracovatele o dalším postupu přípravy operačního programu.

Pro zajištění logické návaznosti a vymezení vazeb a překryvů s jinými operačními programy probíhaly konzultace se zpracovateli těchto programů.

Operační program Životní prostředí byl připraven v souladu s relevantními nařízeními Rady (ES):

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR)
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti (FS)
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu (ESF)

Operační program Životní prostředí schválený ministrem životního prostředí dne 20. června 2006 je plně v souladu s usnesením vlády ČR č. 175/2006 (k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na léta 2007 - 2013) ze dne 22. února 2006. Programový dokument bude v nejbližším možném termínu projednán Vládou České republiky a po oficiálním vydání nařízení Evropské komise a textu Strategických obecných zásad Společenství bude zahájeno formální vyjednávání s Evropskou komisí. Definitivní verze bude tedy k dispozici až po ukončení formálních jednání a na základě schválení Evropskou komisí, což se předpokládá v měsíci listopadu či prosinci 2006.

Zároveň s přípravou Programového dokumentu probíhá paralelně příprava jeho Implementačního dokumentu a návrhu směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci OP ŽP (dále jen "směrnice"). Zpracováním Implementačního dokumentu byl pověřen SFŽP ČR, zatímco na přípravě směrnice se podílí tým složený ze zástupců SFŽP ČR a MŽP.