Projekt Teplárna SEVER

Historie teplárny

Objekt stávající Teplárny SEVER (dříve kotelna K13) na spalování tuhých paliv byl uveden do provozu v roce 1987 jako zdroj tepla pro areál učiliště ČEZ JE Dukovany a ubytovny. Po revoluci byl provoz této kotelny zastaven, neboť zásobované objekty byly plynofikovány a pro malý odebíraný výkon byl provoz neekonomický. Později bylo veškeré technologické zařízení demontováno. Následně byl v roce 2000 areál kotelny od společnosti ČEZ odkoupen.

 

Rok 2001

V tomto roce byly zahájeny práce na rekonstrukci kotelny. Byly zde instalovány dva teplovodní kotle MGM 5000 výrobce TH, s.r.o. Ratíškovice o výkonu 2 x 5 MW na zemní plyn. Dále došlo v témže roce ik instalaci kotel na spalování biomasy Vesko-B 3000 výrobce NUCLEA, s.r.o. o výkonu 3 MW. Kotel je konstruovaný na spalování nekontaminovaného dřevního odpadu jako je kůra, piliny, hobliny a dřevní štěpka. Do trvalého provozu byl uveden v únoru 2002. V teplárně byla provedena instalace kogeneračních jednotek na spalování zemního plynu MT 140 a MT 132. Kogenerační jednotky jsou provozovány pro vlastní spotřebu kotelny, teplo je dodáváno do sítě systémem zásobování teplem (SZT).


V roce 2001 byla také zahájena rozsáhlá výstavba nových rozvodů tepla z předizolovaného potrubí. Na SZT byly nově napojeny objekty na ulicích Benešova, Aug. Kratochvíla, Kyjevská, Školní, Maxima Gorkého, Samešova, Modřínová, Novodvorská, Dukovanská, Mírová, Cyrila Boudy a Heyrovského.

 

Rok 2002

Práce na rozšířní SZT pokračovaly i  v roce 2002, kdy byly napojeny objekty na ulici Cyrila Boudy, Mikuláškova, Mládežnická., Dukovanská, Energetiků, Tolstého, Benešova.

 

Rok 2003

O rok později byly zahájeny práce na akci Výstavba zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla z biomasy. Jedná se o instalaci kotle na spalování biomasy (dřevní štěpky, kůry a pilin) o výkonu 7 MWt spolu se zařízením na výrobu elektrické energie o výkonu 1 MWe.
V témže roce pokračovaly práce na rozšíření SZT o objekty na ulicích Benešova, Moskevská, Čajkovského, Tolstého, Františka Hrubína, Na Svahu.

 

Rok 2005

V roce 2005 byla provedena instalace dvou kotlů na spalování zemního plynu NUC 6000 s hořáky APHM 90PZ o součtovém tepelném výkonu 12 MW a zařízení byly uvedeny do trvalého provozu. Kotle jsou provozovány hlavně v zimním období.


V červnu tohoto roku za účasti tehdejšího ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka a dalších významných hostů proběhlo slavnostní otevření a uvedení do provozu zařízení na spalování biomasy, kotel Vesko B 7000 s tepelným výkonem 7 MW a zařízení na výrobu elektrické energie o výkonu 1 MWe. Jedná se o řešení, které využívá novou technologii ORC - Organický Rankinův cyklus - který přináší řadu výhod technických, ekonomických i enviromentálních. Jedná se o první instalaci tohoto zařízení v České republice.


EKOBIOENERGO zahájilo práce na akci Hlavní trasa z kotelny K13. Propojení rozvodů tepla z kotelen K1, K3 Třebíč. V rámci akce bylo položeno 7 282 m nového předizolovaného potrubí, napojeno 48 objektů, instalováno 40 nových předávacích stanic. Celkem bylo na SZT z Teplárny SEVER napojeno 1216 bytových jednotek, jedna základní škola, dvě mateřské školy, tři podnikatelské objekty, sportovní hala, tribuna, dva objekty bývalých blokových kotelen. Akce byla podpořena ze SFŽP ČR a ČEA.


Dále EKOBIOENERGO zahájilo práce na akci Kotelna K13 5 MW. Akce se skládala ze tří částí :
• Napojení lokality Obránců míru na SZT z Teplárny SEVER
• Napojení kotelny K12 na CZT z Teplárny SEVER
• Instalace kotle na spalování slámy o výkonu 5 MWt


V rámci této akce byly v roce 2005 vybudovány nové rozvody tepla do lokality Obránců míru a Na Kopcích, kde bylo položeno 5 880 m nového předizolovaného potrubí, napojeno 49 objektů, instalováno 31 nových předávacích stanic a napojeno 882 bytových jednotek.
Dále byly zahájeny přípravné práce na instalaci kotle na spalování slámy z obilovin, řepkové slámy, krmného šťovíku apod. o tepelném výkonu 5MW.

 

Rok 2006

Roku 2006 se rozběhly naplno práce na instalaci kotle na spalování slámy o výkonu 5 MW. Kotelna je v současné době v plném provozu.

 

EKOBIOENERGO na akci Kotelna K13 5 MW získalo podporu z prostředků Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj), zajišťovanou v rámci Operačního programu infrastruktura - Priorita 3, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR.