Projekt Teplárna JIH

První etapou přestavby bývalé mazutové kotelny Uniplet a.s. byla instalace kotle 5MW. Jednalo se o řešení problémů tehdejší parní kotelny, blokových a domovních kotelen. Ty byly vybudovány během 80-tých let a jejich stav vyžadoval rekonstrukci, neboť okolní domy převyšovaly nízké komíny kotelen. Některé domovní plynové kotelny a blokové kotelny byly navíc na konci životnosti a již nesplňovaly emisní limity.

V domovních kotelnách byly instalovány kotle ETI, E-I a VSB 4 určené na spalování tuhých paliv, osazeny hořáky na zemní plyn. Účinnost výroby tepla v kotlích se pohybovala v letních měsících okolo 50%. Jednalo se o domovní kotelny na ulicích Demlova, Znojemská, Zahradníčkova a blokové kotelny G1-Družstevní, G2-Kubišova, G3-Demlova, G4-Kubišova, G6-Václavské náměstí, G7-Znojemská, G9-Vltavínská a G10-Hrotovická. V rámci projektu se napojilo i nově postavené zábavní centrum, které bylo vybudováno na ulici Znojemská a napojen byl i areál TTS energo s.r.o., Trado, s.r.o. a ICOM transport a.s (dříve Uniplet, a.s.) na ulici Průmyslová.

 

Budování nových rozvodů tepla

Další částí projektu bylo vybudování nové rozvody tepla v lokalitě Horka-Domky. Pro rozvod topného média byl navržen dvoutrubkový systém venkovních rozvodů z předizolovaných trubek s bezkanálovým uložením. Předizolované potrubí je vybaveno systémem dvou neizolovaných měděných vodičů, které slouží k zjištění netěsnosti v potrubí. Souběžně s předizolovaným potrubím byly podle projektu položeny dvě optochráničky pro komunikaci mezi dispečinkem a jednotlivými předávacími stanicemi. Během realizace bylo položeno cca 4 500 m nového předizolovaného potrubí a došlo k napojení cca 38 objektů.


Akce probíhala na ulicích Kubišova, Hartmanova, Čeloudova, Znojemská, Hrotovická, Průmyslová, Družstevní, Demlova, Václavské náměstí a Zahradníčkova. Domovní a blokové plynové kotelny byly po realizaci zrušeny.
Ukončení provozu blokových a domovních kotelen v zástavbě bytových domů přineslo značné snížení emisí NO2 v těchto lokalitách a tím i zlepšení životního prostředí.

 

Instalace kotle na spalování biomasy o výkonu 5 MW

V centrální kotelně umístěné v areálu firmy Uniplet a.s. byla zastaralá technologie nahrazena novým kotlem na ekologické palivo o výkonu 5 MW. Kotel pro spalování biomasy byl konstruován na široký rozsah spalitelných materiálů různé kvality a vlhkosti. Jedná se o nekontaminovanou dřevní hmotu, vlhkost max. Wr = 55%, popel do Ar = 3% hmotnostního podílu, měrná hmotnost 250 až 350 kg/m3:

  • Ojedinělé kusy dřeva z pilnice, průměr max. 100 mm, max. délka 1000 mm.
  • Nedrcená kůra, a to až do hmotnostního podílu 60% z celkového množství podávaného paliva.
  • Piliny spalované ve směsi se štěpkou a to až do hmotnostního podílu 30% z celkového množství podávaného paliva.


Vlastní kotel je samonosný celosvařované skříňové konstrukce. Spodní část kotle tvoří horizontální ohniště opatřené přesuvným šikmým roštem. Palivo je do kotle vtlačováno chlazenou šikmou hubicí hydraulicky ovládanou zavážecím lisem. Ke spalování dochází na roštu, spalovací prostor je horizontální, opatřen vodou chlazenými stěnami. Roštový popel je na konci roštu odváděn přes vyhrnovací dopravník do hrabicového dopravníku popele. Popel je shromažďován ve velkokapacitním kontejneru. Kotel je vybaven vlastní automatikou. Celková účinnost spalování bdosahuje cca 85 %.
Spaliny vypouštěné z kotle do atmosféry jsou v souladu se zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.


Jsou splněny následující emisní limity (přepočteno na suché normální spaliny a 11% O2):

  • Tuhé látky 100 mg/Nm3
  • Oxid siřičitý 2500 mg/Nm3
  • Oxidy dusíku jako NO2 250 mg/Nm3
  • Oxid uhelnatý 250 mg/Nm3
  • Organické látky jako C 50 mg/Nm3


Napojením kotelen na nový centrální zdroj tepla došlo ke snížení emisí a k jejich dobrému rozptylu, neboť zařízení je napojeno do 95 m vysokého komínu.


Zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů energie je v souladu s energetickou koncepcí města Třebíč, návrhem Programu rozvoje kraje Vysočina, cíli státní energetické politiky a státní politiky životního prostředí.


EKOBIOENERGO získalo na akci Teplárna JIH instalace kotle 5 MW na spalování biomasy podporu z prostředků evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj), zajišťovanou v rámci Operačního programu infrastruktura - Priorita 3, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR.